cuou官网

cuou官网

水气者,太阳寒水之气也。更佐连翘、杏仁、大枣之苦甘,泻心火而和营;麻黄、生姜、甘草之辛甘,泻肺火而调卫。

卫气不能卫外,反内扰营气而为烦;营气不得交通,内迫于骨节而作痛。浮象在表,应病亦为在表,浮脉虽有里证,主表其大纲也;沉象在里,应病亦为在里,沉脉虽或有表证,主里其大纲也。

此为夹虚伤寒之症。第寒有轻重,伤亦有轻重,不拘定于冬。

 其阳邪仍实,故表里不解。 其中皆用人参,补中益气以固本逐邪,而他味俱不相袭者,因阴阳异位。

心下之水气,又上至于肺则肺寒,内外合邪,故咳也。故仲景治太阳中风,服桂枝汤反烦不解者,刺风池、风府,复与桂枝汤而愈。

此因迟为在脏,故无阳不能作汗,而浮为在表,则又当用渍形为汗之法矣。世之补《伤寒》者百余家,究其所作,不出二义∶一则因论本文为之注疏,犹公、谷说《春秋》也;一则引仲景之文而为立论,犹韩婴说《诗》而为《外传》也。

Leave a Reply